varvarka: (Autumn owl)
[personal profile] varvarka
Усім привіт.
Мене звати Варвара, і веду я цей жж таке враження що уже сто років.

Пишу багато. 90% з того, що пишу - особисте. Воно в режимі "Тільки для друзів". Все що не має будь-якого особистісного навантаження - відкрите. Іноді відкрите і особисте. Але це лише тому, що є люди, для яких воно написане, і в них немає жж.

Політика френдження така: якщо ви мені цікаві, я вас зафренджую, якщо мені перестає бути цікаво - відфренджую. Якщо знаю вас особисто, не має значення, як ви пишете і чи пишете взагалі.

Якщо ви хочете читати записи "тільки для друзів", від пишіться у коментарях і можливо я додам вас у друзі.

А можливо і не додам. Бо, за словами колеги: "Творчі люди, вони такі творчі", що прийде в голову те й творять.

Тепер коротко про мене:
За соціотипом - канонічний Гекслі.
За гороскопом - канонічний Овен.
За фахом - чортзнащо і збоку бантік.

Ну і наприкінці моє фото:

Varvara

Про решту ви прочитаєте у цьому жж.

Щиро ваша Варвара Серафим

П.С. Вішліст для зацікавлених осіб тут: http://varvarka.wishes.in.ua/wishes/
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varvarka: (Default)
varvarka

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:07 am
Powered by Dreamwidth Studios