varvarka: (Autumn owl)
[personal profile] varvarka
Додав мене вчора в друзі у вк мужчіна, знайомитися хтів. Акаунт створений тиждень тому, якато сексі-фотка, на якій з точністю 99% можу сказати, що зображеий не він... На сторіночці 4-5 статусів про любов на все життя, вірність, єдину жінку, яку на руках тре носити... Ну, думаю, най буде. Додалася у відповідь.
Нині вранці пише: "Статус незаміжня жінці не личить". Ну там шось відповіла напівфілозовське. А він мені зращу про проблеми довіри, що такий ніщасний, давно розійшовся, а довіряти не навчився...
Ну і зразу питання яких я чекала (ібо знала шо спитає):
1. Що в тебе з особистим
2. Заміжня була?
3. Діти є?

Ну я кнешно як порядна жінка сказала правду, заміжня була, діти є... А ше я вегетаріанка, кар'єристка і феміністка.

Мужчіна хвилини дві подумав, написав високоінтелектуальну відповідь, цитую: "(((".
Ну я думаю узбагою мужика - кави йому запропонувала, а він такий "Я кави не п'ю, люблю наваристий чай". Словом, астрологія, соціоніка, нумерологія і головне кавова індустрія сказали, що ми не підходимо одне одному. І він мені більше не пише. А я йому. От така чергова сумна історія.

Каже мені подруга, що я з такими темпами ніколи собі мужчини не знайду. А нашо мені мужчина, який кави не п'є і дітей боїться? Діти вони ж хароші - маленькі, мімімішні, і бєзобідні.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varvarka: (Default)
varvarka

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:05 am
Powered by Dreamwidth Studios