varvarka: (Autumn owl)
[personal profile] varvarka

Якось, коли я була ще малою, і була влітку в бабці, на село впав молочно білий туман. Я чогось в той час була в полі, певно бабця відправила мене по телятко. А там цікаве те поле - з одного боку ярок, з іншого - теж яр, в якому річка тече. Якщо бути неуважним - можна зірватися. Туман був настільки концентрованим, що я не бачила простягнутої перед собою руки, а стежки й поготів. Було дуже страшно. Навіть один крок зробити. Я панікувала. Але й знала, що кричи-не кричи, ніхто мене рятувати не прийде. Тому просто пійшла дуже повільними кроками в інтуїтивно обраному напрямку. Йшла довго, збилася зі стежки (досі пам"ятаю як лоскотала ноги та мокра трава), за якийсь час туман розсіявся трохи і виявилося, що я дійшла майже до краю пасовиська, а звідти до хати рукою подати. "Сама дала собі раду" - так прокоментувала бабця цю історію постфактум.

І якось я зараз бачу себе тою дівчинкою, наче мені знов 5 років, і йду я пасовиськом в тумані. Можна крикнути, можна пошукати дорослого. Мені страшно попросити когось про щось, а раптом з мене посміються, а раптом не схочуть помогти, а раптом ця людина, що прийде зла? Але я відважуюсь - і кричу в порожнечу: "Йо-о-о-ожик..." А у відповідь - тиша, а у відповідь - нічого. І я продовжую свою мандрівку навпомацки, інтуїтивно, кожен крок болючий і повільний, але я знаю, що дійду. Дійду сама.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varvarka: (Default)
varvarka

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:08 am
Powered by Dreamwidth Studios